Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Renée van Haaren Professional Organizer

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Renée van Haaren Professional Organizer en op alle met de Professional Organizer gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten, de verwachte tijdsduur en eventueel bijkomende kosten.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bij prijzen aangeboden aan particulieren wordt de prijs inclusief btw vermeld.

Artikel 4 – Betaling

 1. Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Indien opdrachtgever binnen 24 uur voor geplande afspraak afzegt worden de volledige uren gefactureerd.

Artikel 5 – Uitvoering van diensten

 1. De opdrachtgever verstrekt de Professional Organizer de gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan Professional Organizer. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Professional Organizer verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Professional Organizer aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, ( elektronische ) bestanden, enz. blijven eigendom van Professional Organizer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Professional Organizer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Professional Organizer jegens de opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Professional Organizer verrichte diensten.
 2. Indien en voor zover er in het kader van de door Professional Organizer verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Professional Organizer adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.
 3. De door Professional Organizer verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Professional Organizer is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Professional Organizer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Professional Organizer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Professional Organizer kenbaar behoorde te zijn.
 6. Professional Organizer erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
 7. Indien Professional Organizer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Professional Organizer van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Professional Organizer gesloten overeenkomst tegen Professional Organizer doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voorrekening van de opdrachtgever komen.
 9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Professional Organizer schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Professional Organizer niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Professional Organizer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Professional Organizer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechtere erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Professional Organizer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij Professional Organizer of andere rechthebbenden.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

 1. Professional Organizer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt.

Rotterdam, juli 2017